CT-aftaster met een om de as daarvan draaibare stralingsbron en een op die as gerichte rij detectoren.

  • Inventors:
  • Assignees: Elscint Ltd
  • Publication Date: March 02, 1998
  • Publication Number: NL-192971-B

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle