Afgedichte houder, bevattend een voor injectie gerede zure oplossing, die in hoofdzaak bestaat uit een fysiologisch aanvaardbaar zout van een antracyclineglycoside opgelost in een fysiologisch water bevattend oplosmiddel daarvoor.

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle